مقاومت الکتریکی

مقاومت الکتریکی از مهمترین و اصلی ترین اجزای هر مدار الکتریکی است که برای کاهش جریان مدار به مقدار مشخص

ادامه مطلب