کاربرد ابزار پلیگان در آلتیوم – پولیگان
کاربرد پلیگان - پلی گان

کاربرد ابزار پلیگان در آلتیوم – پولیگان

اگر بخواهیم کارکرد ابزار پلیگان آلتیوم - polygon - ( پولیگان ، پلی گان ) را از نظر ظاهری و فرایند ساخت بررسی کنیم، با استفاده از ابزار پلیگان سطح مس موجود در برد مدار چاپی PCB افزایش پیدا می کند.

ادامه مطلب کاربرد ابزار پلیگان در آلتیوم – پولیگان